Main menu

Έξυπνη Πόλη - Έξυπνη Ενέργεια

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας Συμφέρει

Οι δείκτες και οι στόχοι της Έξυπνης Ενέργειας είναι θεμελιώδεις για την «κατασκευή» μιας Έξυπνης Πόλης. Οι θεμελιώδεις στόχοι πάνω στους οποίους στηρίζεται μια τέτοια πρωτοβουλία είναι:

α) Βιομηχανική Περιοχή

Με την επιφύλαξη βασικών όρων, όπως η διαχείριση και ο συντονισμός που μπορεί να έχει ανατεθεί σε κάποιο φορέα με αρμοδιότητες οικολογικού συντονισμού με άμεση συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ανάκτηση των μολυσμένων περιοχών, η ανάπλαση, η μετατροπή των παραγωγικών κύκλων, η μετατόπιση ή το κλείσιμο αυτών που δεν συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζονται από προγράμματα που επιτρέπουν την ανάκτηση του ατμού και των λυμάτων, καθώς και την ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εν γένει.

Στη συνέχεια, πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση και η μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων, προωθώντας, σε κάθε περίπτωση, τη χρήση του σιδηροδρόμου μέσω διαδραστικών μεθόδων.

β) Λιμάνια

Ο τομέας τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών, στοχεύει να συνδυάσει εργασία και πανεπιστημιακή έρευνα, να προωθήσει την παραγωγή και την τεχνική βοήθεια και να υλοποιήσει ένα θερμοδυναμικό σύστημα που θα μπορεί επίσης να:

α) παράσχει ηλεκτρική ενέργεια στις λιμενικές χρήσεις, ώστε να περιορισθεί και, τέλος, να παύσει η χρήση του πετρελαίου,

β) προωθήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο σιδηρόδρομο ή τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, 

γ) προωθήσει την υποχρεωτική ενοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μέσα στα λιμάνια.

Σε γενικές γραμμές, η ύπαρξη  των Έξυπνων Δικτύων πρόκειται να συνεισφέρει τα μέγιστα στον έλεγχο της προσφοράς και της ζήτησης και, ως εκ τούτου, στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται, επίσης, να συνεισφέρει και στην αποταμίευση του νοικοκυριού και σε μια αναγκαία παιδεία ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

 

Τα Έξυπνα Δίκτυα

Ο συνδυασμός και η συνέργεια της επικοινωνίας και της πληροφορικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τομέα της ενέργειας, αποτέλεσαν και αποτελούν μια πραγματική επανάσταση. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει και προοδεύει με γρήγορους ρυθμούς. Τα έξυπνα δίκτυα δεν περιλαμβάνουν μόνο τους ηλεκτρονικούς μετρητές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά γενικά τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, σε παράλληλη λειτουργία με τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η παραπάνω συνέργεια αποσκοπεί στη βελτίωση της ηλεκτρικής υποδομής, τη μείωση (έως ελαχιστοποίηση) του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας για τον καταναλωτή, καθώς και τη διευκόλυνση της σύνδεσης νέων πηγών ενέργειας στα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαχειριστής του δικτύου μπορεί να ελέγχει την προσφορά και τη ζήτηση της ενέργειας, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα και το περιβάλλον.

Στη Χώρα μας, παρότι η σχετική συζήτηση έχει ανοίξει ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, καμιά σημαντική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί(εκτός από λίγες περιορισμένης κλίμακος, πρωτοβουλίες), ενώ καθώς μας πρόλαβε η οικονομική κρίση του 2010, δεν φαίνεται να υπάρχουν τα κονδύλια στον αρμόδιο διαχειριστή για να ξεκινήσει η υλοποίηση του τόσο αναγκαίου και χρήσιμου αυτού προγράμματος.

Μόλις τελευταία, η ΔΕΗ εξήγγειλε την έναρξη της εφαρμογής ενός προγράμματος τοποθέτησης περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών μετρητών κατανάλωσης. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι προφανώς αρκετή για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου. Έτσι, οι αρμόδιοι, εκτιμώντας την άμεση χρησιμότητα ενός τέτοιου σχεδιασμού, αλλά και την οικονομική αδυναμία πλήρους υλοποίησής του από πλευράς των δημοσίων φορέων, θα πρέπει άμεσα να σκεφτούν και να προγραμματίσουν τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ευοδωθεί ο στόχος αυτός.

 

 

 

FacebookTwitterRSS